Gebruik van de site van Vent-Axia Nederland is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende: 

Algemeen

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Vent-Axia Nederland geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met Vent-Axia Nederland. 
Vent-Axia Nederland behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. 


Gebruik van informatie

Vent-Axia Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie die vermeld wordt op deze website.


Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Vent-Axia Nederland en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Vent-Axia Nederland. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vent-Axia Nederland.